Vereffeningen

Taken van een vereffenaar

 

Een vereffenaar heeft tot taak de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen. Een door de rechtbank benoemde vereffenaar vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen in en buiten rechte. De erfgenamen zijn niet bevoegd zonder zijn medewerking of machtiging van de kantonrechter over de goederen der nalatenschap of hun aandeel daarin te beschikken.  

Een vereffenaar moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving opmaken en ter inzage neerleggen. Voor de vereffenaar een boedelbeschrijving waarop vermeld staat welke uitstaande vorderingen er zijn kan neerleggen moet de vereffenaar eerst onderzoek doen naar eventuele schuldeisers waarvan het adres onbekend is.

De kantonrechter stelt hierbij een termijn waarbinnen de vorderingen moeten worden aangemeld. Aanmelding van een vordering stuit de verjaring.  Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de bij de oproep der schuldeisers gestelde termijn legt de vereffenaar een lijst van de door hem erkende en betwiste vorderingen en aanspraken op voorrang ten kantore van de boedelnotaris of, indien deze ontbreekt, ter griffie van het kantongerecht neer, ter inzage van de erfgenamen en andere belanghebbenden.

De vereffenaar verkoopt goederen behorende tot de nalatenschap voorzover dit voor de voldoening van de schulden der nalatenschap nodig is. Goederen die een schuldeiser der nalatenschap te vorderen heeft, worden zoveel mogelijk in de laatste plaats te gelde gemaakt. Omtrent de keuze van de te gelde te maken goederen en de wijze van tegeldemaking treedt de vereffenaar zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen. Bestaat tegen de voorgenomen tegeldemaking van een goed bezwaar bij een erfgenaam of een schuldeiser die het goed te vorderen heeft dan stelt de vereffenaar hem in de gelegenheid de beslissing van de kantonrechter in te roepen.

Een vereffenaar is verplicht binnen zes maanden nadat de voor het indienen van vorderingen gestelde tijd is verstreken, een rekening en verantwoording en een uitdelingslijst ten kantore van de boedelnotaris neer te leggen ter kennisneming van een ieder. Indien er geen boedelnotaris is, moet de uitdelingslijst ter griffie van het kantongerecht ter kennisneming van een ieder worden neergelegd. Blijkt een persoon naar zijn mening ten onrechte niet als schuldeiser op de uitdelingslijst te staan of kan hij zich niet verenigen met de rekening en verantwoording omtrent de gevolgde afwikkeling tot dat moment, dan kan hij (alsnog) in verzet komen binnen een maand na deze openlijke bekendmaking bij de kantonrechter of, indien een rechter-commissaris is benoemd, bij de rechtbank in verzet komen.

Na het verbindend worden van een uitdelingslijst is de vereffenaar verplicht een ieder het hem volgens de uitdelingslijst toekomende uit te keren. Geldbedragen waarover niet binnen zes maanden is beschikt of die gereserveerd zijn, geeft een door de rechter benoemde vereffenaar in bewaring in 's Rijks consignatiekas.

Taken van een vereffenaar ingeval van een lichte vereffening

Als er sprake is van een lichte vereffening dan kunnen de vereffenaars de kantonrechter vragen om te bepalen dat zij niet hoeven te voldoen aan enkele van de hiervoor genoemde verplichtingen.

De erfgenamen kunnen niet uit hun verplichting worden ontslagen om: een boedelbeschrijving op te maken, bekende schuldeisers per brief op te roepen,  alsmede het melden van het feit dat er schuldeisers met een onbekend adres zijn. Tot slot dienen zij voor zover mogelijk vorderingen te voldoen.

 

 

Wat kan SWG voor u betekenen?

 

SWG Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van vereffenen van nalatenschappen, zowel in geval van een negatieve- als een positieve nalatenschap. SWG Advocaten kan u als u een nalatenschap beneficiair hebt aanvaard adviseren over de wijze waarop u een nalatenschap moet vereffenen.

Meer weten? Bel of mail team vereffeningen
088 - 6900850 vereffeningen@swgadvocaten.nl
Maarten-stippels.gif