cursus1920x200.jpg

Algemene voorwaarden SWG Advocaten (versie juli 2024)

Artikel 1 - SWG Advocaten

SWG Advocaten is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid van praktijkvennootschappen die werken onder dezelfde naam, maar die altijd afzonderlijk, dus nimmer gezamenlijk, opdrachtnemer c.q. opdrachtgever zijn. SWG Advocaten voert geen gezamenlijke onderneming en kan zelfstandig niet aansprakelijk worden gesteld. SWG Advocaten omvat de praktijkvennootschappen die handelen onder dezelfde naam, alsmede de daarbij in dienst zijnde advocaten, juristen en overige medewerkers. Hierna zal naar de praktijkvennootschappen worden verwezen als ‘SWG Advocaten’.

Artikel 2 - Kantoorsamenstelling

SWG Advocaten is een samenwerkingsverband van de navolgende zelfstandig werkende praktijkvennootschappen:

 1. SWG Incasso Advocaten B.V.
 2. SWG B.V. (mr. G.M. (Matthijs) Groenhuijzen)
 3. SWG De Leeuw B.V. (mr. N.J.W.M. (Klaas) de Leeuw)

Artikel 3 – Opdracht

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de contracterende praktijkvennootschap. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en die expliciete vennootschap, hetgeen uit de opdrachtbevestiging blijkt. SWG Advocaten verbindt zich telkens de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren op een wijze die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat mag worden verwacht, zonder naar de opdrachtgever toe te garanderen dat het door de opdrachtgever gewenste resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel 4 – Inschakeling derden

SWG Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SWG Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent de opdrachtgever aan SWG Advocaten toestemming een dergelijk beding mede namens hem / haar te aanvaarden.

Artikel 5 – Honorarium en verschotten

4.1 SWG Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief en – indien overeengekomen – vermeerderd met een forfaitair percentage voor kantoorkosten van 5% en met BTW en eventuele overige kosten. Het uurtarief kan periodiek, in de regel jaarlijks, worden aangepast. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden als hij het niet eens is met de verhoging van het uurtarief.

4.2 SWG Advocaten is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, dat bij de einddeclaratie wordt verrekend. Alle facturen van SWG Advocaten dienen zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum.

4.3 Bij overtreding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede een bedrag aan buitengerechtelijke kosten overeenkomend met in de rechtspraktijk gangbare bedragen. SWG Advocaten is bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. SWG Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden op deze grond.

Artikel 6 – Derdengelden

5.1 Gelden die SWG Advocaten ten behoeven van opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de betreffende derdengeldenrekening. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed.

5.2 SWG Incasso Advocaten B.V. gebruikt de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Rosmalen.

5.3 SWG B.V. en SWG De Leeuw B.V. maken geen gebruik van een Stichting Derdengelden.

5.4 Indien aan opdrachtgever toebehorende gelden worden beheerd op de desbetreffende derdengeldenrekening van SWG Advocaten en deze gelden aan opdrachtgever dienen te worden betaald, geeft opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst van opdracht (in welke overeenkomst deze bepaling wordt aangehaald en woordelijk wordt bevestigd) haar toestemming deze gelden met de openstaande declaraties en overige ten behoeve van opdrachtgever door SWG Advocaten gemaakte kosten te verrekenen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

6.1 SWG Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden aan de opdrachtgever toegezonden. De aansprakelijkheid van SWG Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert vermeerderd met het eigen risico.

6.2 Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00. Op straffe van verval van zijn aanspraken zal opdrachtgever opdrachtnemer binnen een jaar dienen te dagvaarden ten overstaan van de bevoegde burgerlijke rechter, nadat de opdrachtgever op de hoogte is dan wel had kunnen zijn van een schadevoorval.

6.3 De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen onder lid 6.1 en 6.2 zijn niet van toepassing als er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van SWG Advocaten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid derden

In ieder geval aanvaardt SWG Advocaten geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit de in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart SWG Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. SWG Advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is en hoogstens tot het bedrag van de verhaalbare schade.

Artikel 9 – Archivering

Het met een opdracht gevormde dossier zal worden in gescand en eventueel tot het dossier behorende grossen van vonnissen worden in origineel bewaard. De stukken worden op die wijze tenminste gedurende zeven jaar na het eindigen van de werkzaamheden bewaard om te voldoen aan de geldende bewaartermijnen, waarna zij worden vernietigd.

Artikel 10 – Klachtenregeling

SWG Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u als cliënt niet (geheel) tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over een declaratie. In dat geval verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. Indien dit niet tot een adequate oplossing leidt, dan kunt u aan de behandelend advocaat een klachtenformulier op vragen. Dit ingevulde formulier kunt u richten aan onze klachtencommissie via mail@swgadvocaten.nl of per post t.a.v. “klachtencommissie SWG Advocaten”. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de op onze website gepubliceerde klachtenregeling. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Deze oplossing bevestigen wij altijd schriftelijk aan u. wanneer de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid heeft geleid kan de klacht (het geschil) aan de Deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant of civiele rechter worden voorgelegd.

Artikel 11 – Verwerken persoonsgegevens

Met het verstrekken van de opdracht heeft u uitdrukkelijk toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor uw opdracht, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en tevens te gebruiken voor marketingdoeleinden van SWG Advocaten. Alleen de noodzakelijke gegevens voor het correct kunnen uitvoeren van uw opdracht zullen worden opgeslagen. De correcte gegevens zullen zeven jaar rechtmatig, beveiligd en vertrouwelijk worden bewaard. 

Hierbij heeft u de volgende rechten:

 • het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken;
 • het recht op inzage in uw gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens, indien deze incorrect zijn;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om ‘vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van en verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming;
 • het recht om te mogen klagen over de verwerking van de persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

Het verwerken van uw persoonsgegevens en die van uw wederpartij vloeit voort uit een wettelijke verplichting en / of is noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. Bij het niet verstrekken van deugdelijke persoonsgegevens kan SWG Advocaten minder goede rechtsbijstand verlenen.

SWG Advocaten acht zich niet gehouden om een inzageverzoek van de wederpartij in te willigen. SWG Advocaten is immers gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Deze wettelijke geheimhoudingsplicht vormt een legitieme basis om af te wijken van uw inzagerecht op basis van de AVG. Dit is immers in de AVG en de UAVG én ook de jurisprudentie zo bepaald. Onze advocaten (en medewerkers, voor wie een afgeleide geheimhoudingsplicht geldt) zouden hun beroep anders niet kunnen uitoefenen, terwijl de belangen van onze cliënte(n) wél effectief gewaarborgd moeten worden.

Artikel 12 – WWFT

SWG Advocaten houdt zich aan de Wwft wet en regelgeving. Wij zijn verplicht om onderzoek te doen naar onze cliënten en ongebruikelijke transacties te melden bij de daartoe bevoegde instantie indien de dienst die SWG Advocaten verleent onder de Wwft valt. Het onderzoek kan ook inhouden dat bij een ander advocatenkantoor geïnformeerd wordt om het cliëntenonderzoek in te vullen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en SWG Advocaten en op alle werkzaamheden van SWG Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.