cursus1920x200.jpg

Algemene voorwaarden SWG Advocaten oktober 2017

Artikel I SWG Advocaten
SWG Advocaten is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid van praktijkvennootschappen die werken onder dezelfde naam, maar die altijd afzonderlijk, dus nimmer gezamenlijk, opdrachtnemer c.q. opdrachtgever zijn. SWG Advocaten voert geen gezamenlijke onderneming en kan zelfstandig niet aansprakelijk worden gesteld. SWG Advocaten omvat de praktijkvennootschappen die handelen onder dezelfde naam, alsmede de daarbij in dienst zijnde advocaten, juristen en overige medewerkers.

Artikel II Opdracht
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de contracterende praktijkvennootschap. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en die expliciete vennootschap, hetgeen uit de opdrachtbevestiging blijkt. SWG Advocaten verbindt zich telkens de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren op een wijze die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat mag worden verwacht, zonder naar de opdrachtgever toe te garanderen dat het door de opdrachtgever gewenste resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel III Inschakeling derden
SWG Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SWG Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent de opdrachtgever aan SWG Advocaten toestemming een dergelijk beding mede namens hem / haar te aanvaarden.

Artikel IV Honorarium en verschotten
SWG Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief en – indien overeengekomen - vermeerderd met een forfaitair percentage voor kantoorkosten van 5% en met BTW en met eventuele overige kosten. Het uurtarief wordt periodiek, in de regel jaarlijks, aangepast. SWG Advocaten is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, dat bij de einddeclaratie wordt verrekend. Alle facturen van SWG Advocaten dienen zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overtreding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede een bedrag aan buitengerechtelijke kosten overeenkomend met in de rechtspraktijk gangbare bedragen. SWG Advocaten is bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. SWG Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden op deze grond.

Artikel V Derdengelden
Gelden die SWG Advocaten ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de betreffende bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Rosmalen. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed. Indien aan opdrachtgever toebehorende gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Rosmalen en deze gelden aan opdrachtgever dienen te worden betaald, geeft opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst van opdracht (in welke overeenkomst deze bepaling wordt aangehaald en woordelijk wordt bevestigd) toestemming aan SWG Advocaten om de Stichting Beheer Derdengelden op te dragen een met de openstaande declaraties en voorgeschoten kosten corresponderend bedrag aan SWG Advocaten te betalen in mindering op die declaraties.

Artikel VI Aansprakelijkheid
SWG Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden aan de opdrachtgever toegezonden. De aansprakelijkheid van SWG Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert vermeerderd met het eigen risico. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00. Op straffe van verval van zijn aanspraken zal opdrachtgever opdrachtnemer binnen een jaar dienen te dagvaarden ten overstaan van de bevoegde burgerlijke rechter, nadat de opdrachtgever op de hoogte is dan wel had kunnen zijn van een schadevoorval.

Artikel VII Aansprakelijkheid derden
In ieder geval aanvaardt SWG Advocaten geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit de in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart SWG Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. SWG Advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is en hoogstens tot het bedrag van de verhaalbare schade.
Artikel VIII Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en SWG Advocaten en op alle werkzaamheden van SWG Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Artikel IX Archivering
Het met een opdracht gevormde dossier zal worden in gescand en eventueel tot het dossier behorende grossen van vonnissen worden in origineel bewaard. De stukken worden op die wijze tenminste gedurende zeven jaar na het eindigen van de werkzaamheden bewaard, waarna zij worden vernietigd.

Artikel X Klachtenregeling
SWG Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet (geheel) tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over een declaratie. In dat geval verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. Indien dit niet tot een adequate oplossing leidt, dan kunt u zich richten tot onze klachtencommissie via mail@swgadvocaten.nl of per post t.a.v. “klachtencommissie SWG Advocaten”. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Deze oplossing bevestigen wij altijd schriftelijk aan u. Wanneer de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid heeft geleid kan de klacht (het geschil) aan de civiele rechter worden voorgelegd.

 

Kantoorsamenstelling en samenwerkingsvorm

SWG Advocaten is een samenwerkingsverband van de navolgende zelfstandig werkende praktijkvennootschappen:

1. SWG Advocaten Mediators B.V.
2. SWG Incasso Advocaten B.V.
3. SWG B.V. (mr. G.M. (Matthijs) Groenhuijzen)
4. SWG De Leeuw B.V. (mr. N.J.W.M. (Klaas) de Leeuw)

In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd wie van bovengenoemde praktijkvennootschappen als opdrachtnemer heeft te gelden.