Beslaglegging

ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer een huurder van woonruimte niet vrijwillig aan zijn verplichtingen voldoet is het opstarten van een procedure ter verkrijging van een vonnis (titel) vaak de aangewezen weg om de betaling van de vordering af te dwingen. Bent u als verhuurder er echter mee bekend dat huurder wel over middelen beschikt om de vordering te voldoen dan is het zinvol om de mogelijkheid van het leggen van beslag te onderzoeken voorafgaande aan het opstarten van een procedure. Het zou immers zonde zijn als de huurder deze middelen lopende de procedure aan het verhaal onttrekt of voor andere doeleinden aanwendt.

Wanneer de klant nog niet over een executoriale titel beschikt, vraagt SWG namens de verhuurder verlof aan de rechtbank voor het leggen van conservatoir beslag. Vervolgens wordt er beslag gelegd door de deurwaarder en wordt de bodemprocedure opgestart.

Voortvarend handelen kan het verschil maken tussen het niet of wel volledig voldaan zien worden van uw vordering.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG heeft altijd een gespecialiseerde advocaat beschikbaar om in een dergelijke kwestie het dossier te bestuderen, de verhuurder te adviseren en voortvarend te handelen. Dat kan zijn bij het verkrijgen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag of het leggen van executoriaal beslag op basis van een reeds verkregen titel.

SWG beschikt over een landelijk netwerk van kwalitatief hoog aangeschreven deurwaarders die bij de uitvoering van hun werkzaamheden rekening houden met de belangen van de verhuurder.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de verhuurder overeengekomen honorarium en indien mogelijk vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088-6900800 mail@swgadvocaten.nl