Huurprijzen

Algemene informatie

Het begrip huurprijs wordt gedefinieerd als de vergoeding voor het enkele gebruik van de woonruimte. In de praktijk wordt vaak gesproken over “kale huurprijs”. De huurprijswetgeving geldt niet voor alle woningen. De regels zijn (grotendeels) niet van toepassing op zelfstandige woningen met een huurprijs die boven een bepaalde grens – de liberalisatiegrens – ligt. De hoogte van de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst is bepalend voor beantwoording van de vraag of de huurprijs geliberaliseerd is.  

Voor niet-geliberaliseerde woonruimte geldt de dwingendrechtelijke huurprijswetgeving onverkort. Zulks houdt in dat de jaarlijkse huurverhoging twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan huurder dient te worden verzonden en waarbij de huurverhoging niet hoger mag zijn dan het door de minister vastgestelde maximale huurverhogingspercentage. Indien huurder en verhuurder geen overeenstemming bereiken over de voorgestelde huurverhoging dan dient – binnen de daarvoor gestelde termijnen - de Huurcommissie te worden verzocht de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging te toetsen dan wel dient de kantonrechter te worden verzocht hierover een uitspraak te doen.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl