Termijnen

ALGEMENE INFORMATIE

De wet verplicht de verhuurder en de huurder om een huurovereenkomst aan te gaan voor de duur van minimaal vijf jaar. Tenzij de huurovereenkomst voordien wordt opgezegd, wordt de huur van rechtswege voortgezet voor nogmaals vijf jaar. Wanneer partijen overeenkomen dat de eerste huurperiode (bijvoorbeeld) zes in plaats van vijf jaar duurt, wordt de tweede huurperiode van rechtswege vier jaar. Nadat in totaal tien jaar zijn verstreken loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd. Uitzondering is de huurovereenkomst die is gesloten voor een periode van twee jaar of korter. De huurder komt daarbij geen beroep toe op huurbescherming.

Met goedkeuring van de rechter ex artikel 7:291 BW kan er van deze termijnen worden afgeweken. Cruciaal daarbij is dat huurder gezien zijn maatschappelijke positie de bescherming tegen de verhuurder niet nodig heeft of dat zijn rechten met de goedkeuring van het afwijkend beding niet wezenlijk worden aangetast.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Uiteraard kunt u voor aanvang van de huurovereenkomst reeds advies bij SWG inwinnen over de termijn waarvoor de huurovereenkomst wordt aangegaan met een huurder.

Indien er discussie ontstaat met een huurder over de looptijd van de huurovereenkomst dan kunt u bij SWG terecht voor advies. Uiteraard kunnen wij ook de discussie met huurder van u overnemen om de discussie te beslechten dan wel een oplossing te bereiken.

Daarnaast verzorgt SWG ook de mogelijkheid om de rechter goedkeuring te vragen om te mogen afwijken van de huurder beschermende bepalingen. Via een door ons opgesteld verzoekschrift ex artikel 7:291 BW wordt er dan goedkeuring gevraagd voor een afwijkend beding.

Onze werkzaamheden verrichten wij zo veel mogelijk tegen een vooraf met u overeengekomen honorarium. Als het dossier zich er voor leent, zelfs graag voor een vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl