Gebreken en onderhoud

Algemene informatie

Een gebrek is een staat of eigenschap of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor het gehuurde aan huurder niet het genot kan verschaffen welke hij bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten. De scheidslijn tussen gebreken en niet-gebreken is niet altijd even duidelijk. Voor de huur van woonruimte is de wettelijke bepaling omtrent een gebrek van semi-dwingend recht en kunnen partijen niet ten nadele van de huurder van de wettelijke bepaling afwijken in hun onderlinge afspraken.

Uit de wet volgt geen verplichting van de huurder om onderhoud te verrichten. Het is aan de verhuurder om het onderhoud in en aan de woning te organiseren en te plannen. Een huurder kan echter van de verhuurder niet verlangen dat hij onderhoudswerkzaamheden uitvoert zonder dat er sprake is van een gebrek. Om te voorkomen dat er een gebrek ontstaat is preventief onderhoud aan het gehuurde noodzakelijk.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Op het moment dat u als verhuurder wordt geconfronteerd met een discussie met de huurder over gebreken of onderhoud aan het pand, kunt u op SWG een beroep doen om te beoordelen of de verantwoordelijkheid voor het verhelpen van het gebrek bij de verhuurder of huurder ligt. Desgewenst nemen wij de correspondentie met de huurder van u over met als doel een oplossing te bereiken.

Wordt u door uw huurder in rechte betrokken met een vordering tot herstel van gebreken dan voert SWG, na beoordeling van het dossier, namens de verhuurder verweer.

Onze werkzaamheden verrichten wij zo veel mogelijk tegen een vooraf met u overeengekomen honorarium. Als het dossier zich er voor leent, zelfs graag voor een vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl