Mutatieschade

Algemene informatie

De huurder dient in beginsel het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst leeg, schoon, zonder schade en onder afgifte van de sleutels aan de verhuurder op te leveren in dezelfde staat als waarin hij deze bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Dezelfde staat is de staat waarin de huurder het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst ontving, conform de destijds tussenpartijen opgemaakte beschrijving ervan, behoudens normale slijtage en geoorloofde veranderingen. De bewijslast rust op de verhuurder.

Bij niet correct opleveren treedt onmiddellijk verzuim in. Een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist, er is sprake van een fatale termijn. De redelijkheid en billijkheid vereisen evenwel dat de verhuurder een zorgvuldige opleveringsprocedure volgt waarbij het gehuurde in het bijzijn van huurder wordt geïnspecteerd en waarbij huurder in de gelegenheid wordt gesteld eventuele geconstateerde wijzigingen c.q. beschadigingen zelf te herstellen. Blijft herstel uit of weigert huurder tot herstel over te gaan dan kan de verhuurder het herstel ter hand nemen en de daarmee te maken kosten aan de huurder doorbelasten.    

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl