Huurprijsvaststelling

ALGEMENE INFORMATIE

Uitgangspunt is dat partijen vrij zijn de door hen gewenste huurprijs overeen te komen. Indien de huurprijs van een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW niet meer overeenstemt met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse en partijen over de aanpassing van de huurprijs geen overeenstemming kunnen bereiken, kunnen zowel de huurder als de verhuurder de huurprijs door de rechter nader laten vaststellen. De vordering tot huurprijsherziening dient begeleid te gaan door een advies van een deskundige die door beide partijen is aangewezen. Indien partijen het niet eens kunnen worden over de aan te wijzen deskundige kan aan de kantonrechter worden verzocht een deskundige te benoemen. De rechter is overigens niet gebonden aan het deskundigenadvies. Huurprijsaanpassing kan worden gevorderd na afloop van de duur waardoor de huurovereenkomst oorspronkelijk is aangegaan dan wel na tenminste vijf jaar nadat de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd. 

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Een gerechtelijke procedure tot huurprijsherziening wordt altijd voorafgegaan door een periode van onderhandelingen tussen verhuurder en huurder. SWG kan u hierin bijstaan met raad en daad. SWG kan u bijvoorbeeld helpen bij het het inschakelen van een deskundige. Indien partijen geen overeenstemming daarover bereiken kan SWG de kantonrechter verzoeken een deskundige te benoemen dan wel hiertegen verweer voeren indien een dergelijk verzoek door huurder wordt gedaan. Mocht het deskundigenadvies daadwerkelijk leiden tot een huurprijsherzieningsprocedure, dan kunt u zich tot SWG wenden om uw belangen in die procedure te behartigen.

Neemt u dus gerust contact op met het deskundige team van SWG. Onze werkzaamheden verrichten wij zo veel mogelijk tegen een vooraf met u overeengekomen honorarium. Als het dossier zich er voor leent, zelfs graag voor een vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl