Woonruimte

huur-576x276.jpg

Een deel van de portefeuille van onze klanten bestaat uit verhuurde woonruimte aan particulieren. De huurder van woonruimte wordt door de wetgever vergaand beschermd. Dat komt tot uiting in de dwingendrechtelijke regels, waarvan huurder en verhuurder niet kunnen afwijken. SWG Advocaten beheerst het huurrecht woonruimte en weet als geen ander de specifieke geschillen met particuliere huurders te beslechten of te voorkomen door een goed advies aan de klant. Onderstaand een greep uit de verschillende aspecten die in onze praktijk voorbij komen. Klikt u door dan ziet u tevens welke producten wij in dat kader aan u aanbieden.

Huurovereenkomst

De basis van een huurrelatie is de huurovereenkomst. De kern is de vastlegging van afspraken waarbij de verhuurder zich onder meer verbindt aan de huurder, woonruimte in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot de betaling van huurpenningen.

Lees meer
Huurprijzen

De meest belangrijke prestatie die een huurder dient te verrichten is het betalen van huurpenningen. Het ontvangen van een goede huurprijs is voor een verhuurder weer van belang om het verhuren van de huurwoning rendabel te houden. Een wijziging van de huurprijs is dan ook een even precaire als belangrijke kwestie.

Lees meer
Gebreken en onderhoud

De staat van het gehuurde bepaalt mede het huurgenot van de huurder van woonruimte. Een gebrek is een staat of eigenschap of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor het gehuurde aan huurder niet het genot kan verschaffen welke hij bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten.

Lees meer
Medehuur en onderhuur

Meerdere huurders die samen een huurovereenkomst zijn aangegaan worden wel contractuele medehuurders of samenhuurders genoemd. Ook kan een huurder soms tot onderverhuur van de huurwoning overgaan. Wijzigingen in de huurverhouding kunnen grote gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld betaling van huurpenningen.

Lees meer
Beëindiging

Een huurovereenkomst eindigt door opzegging, ontbinding of beëindiging met wederzijds goedvinden. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst is de verhuurder gebonden aan strikte voorwaarden en heeft de huurder in het algemeen een beschermde status.

Lees meer
Mutatieschade

De huurder dient het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst leeg, schoon, zonder schade en onder afgifte van de sleutels aan de verhuurder op te leveren in dezelfde staat als waarin hij deze bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Doet huurder dit niet dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die verhuurder daardoor lijdt.

Lees meer
Kort geding

In sommige geschillen is het noodzaak dat er op korte termijn een knoop doorgehakt moet worden. SWG handelt in die situaties voortvarend en start voor haar klanten een kort geding procedure. Start de huurder een kort geding procedure, dan voeren wij namens de klant verweer. SWG procedeert bij alle rechtbanken in Nederland.

Lees meer
Overlijden huurder

Het overlijden van een huurder kan, naast het persoonlijk leed, ook voor een verhuurder lastig zijn. Met wie heeft hij te handelen als hij de woning opnieuw wil verhuren? Zet iemand anders de huur van rechtswege voort? Kan de woning zonder medewerking van erfgenamen worden ontruimd? Dat zijn vragen die opspelen nadat een huurder is komen te overlijden.

Lees meer
Overlast

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde als een goed huurder te gedragen. Een huurder dient er derhalve geen hinder of overlast te veroorzaken en hij dient er voor zorg te dragen dat vanwege hem aanwezige derden of dieren dit evenmin doen.

Lees meer
Huurcommissie

Als verhuurder wordt u wel eens geconfronteerd met een huurder die een beroep doet op de huurcommissie bij een geschil over de huurprijs, gebreken of bijvoorbeeld servicekosten. In beginsel staat deze weg open voor huurders van sociale huurwoningen.

Lees meer
Beslaglegging

Wanneer een huurder niet vrijwillig aan zijn verplichtingen voldoet, adviseert SWG over de mogelijkheden tot het leggen van beslag. Wanneer de klant nog niet over een executoriale titel beschikt, zorgt SWG dat deze wordt behaald en legt SWG als dat nodig is voorafgaand conservatoir beslag.

Lees meer
Insolventie

Indien de huurovereenkomst bij vonnis door de kantonrechter is ontbonden en huurder is veroordeeld het gehuurde te ontruimen en te verlaten wordt met enige regelmaat de executie van het vonnis opgeschort middels het aanvragen van een moratorium. Ook verschijnt er met enige regelmaat een curator of bewindvoerder ten tonele als gevolg van een faillissement of WSNP-traject van huurder.

Lees meer

Meer weten?

Bel of mail team huurrecht
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl