Huurincasso

Bij incasso van huurvorderingen kan een onderscheid gemaakt worden tussen woonruimte, winkelruimte en overige gebouwde onroerende zaken niet zijnde woonruimte of 290-bedrijfsruimte. Denk bij deze laatste categorie aan bijvoorbeeld kantoorruimte. Het hele incassotraject omvat drie fasen: een minnelijke, een gerechtelijke en een executiefase. Hoewel het onderscheid in eerste instantie niet tot een per huurobject afwijkende aanpak zal leiden is dit onderscheid wel van belang op het moment dat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd en waarbij tevens daaraan gerelateerde (neven-)vorderingen kunnen worden ingesteld zoals de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.   

Woonruimte

Worden de huurpenningen niet dan wel niet tijdig betaald dan verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. Bij een huurachterstand van ten minste drie maanden kan naast betaling van de huurachterstand ook de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde worden gevorderd. Teneinde ook de incassokosten op de huurder te kunnen verhalen dient een 14-dagenbrief te worden verzonden waarbinnen de huurder nog zonder incassokosten verschuldigd te zijn, de achterstallige huurpenningen

Lees meer
Winkelruimte

Regelmatig verschiet een huurincassodossier, daar waar het begint als een “eenvoudige incassozaak”, van kleur. Achterliggende problematiek met betrekking tot gebreken, huurprijsvermindering, onvoorziene omstandigheden, tegenvallende omzetten, leegstand, dwaling etc. etc. kunnen daarvan de oorzaak zijn. Juist dan is het goed om naast de ervaren incassomedewerker, terug te kunnen vallen op de universitaire kennis en ervaring van juristen en advocaten. Temeer daar bij commerciële verhuur, zoals ver

Lees meer
Kantoorruimte / overig

Ook hier kan een in eerste instantie eenvoudige incassozaak uitmonden in een juridisch steekspel. Incasseren van de integrale huurachterstand is altijd het uitgangspunt. Hoewel er sprake is van een dalende leegstand, kan dit reden zijn om in het minnelijke traject al tot een vergelijk met huurder te komen teneinde deze te behouden. Ook hier blijft het uitgangspunt maximaal resultaat, dat zich soms ook laat vertalen in het schikken van het geschil waarbij partijen nadere afspraken maken.

Lees meer

Direct een incasso-opdracht overdragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om onmiddellijk een incasso-opdracht aan SWG Advocaten over te dragen

Stuur incasso in

Meer weten?

Bel of mail team incasso
088 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl