Moratorium en WSNP

Algemene informatie

Indien de huurovereenkomst bij vonnis door de kantonrechter is ontbonden en huurder is veroordeeld het gehuurde te ontruimen en te verlaten wordt met enige regelmaat de executie van het vonnis opgeschort middels het aanvragen van een moratorium. Bij toewijzing van een moratorium door de voorzieningen-rechter is het de verhuurder verboden om gedurende een periode van maximaal zes maanden de woning te ontruimen, mits de “lopende huurtermijnen” tijdig worden voldaan. De wetgever heeft met een moratorium beoogd de schuldenaar in het geval van een dreigende executie een adempauze te bieden opdat hij in staat wordt gesteld met zijn schuldeisers een regeling overeen te komen dan wel een beroep op de WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) te doen.

De WSNP maakt het mogelijk dat personen met problematische schulden na 36 maanden schuldenvrij zijn. Bij toelating tot de WSNP wordt een bewindvoerder benoemd. Vooruitlopend op een aanvraag tot toelating tot de WSNP dient eerst een minnelijk schuldsaneringstraject te zijn bewandeld. De schulden dienen voor een toelating tot de WSNP te goeder trouw zijn ontstaan en de schuldenaar mag de afgelopen tien jaar niet eerder tot de WSNP zijn toegelaten. De schulden worden gedurende de looptijd van de WSNP, in beginsel dus drie jaar, bevroren. Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan. De bewindvoerder berekent een “vrij te laten bedrag”. Het overige wordt “gespaard”en bij beëindiging van de WSNP naar rato aan de schuldeisers uitgekeerd. Indien de schuldenaar zich aan de regels houdt wordt na beëindiging van de WSNP een schone lei verleend en is de schuldenaar schuldenvrij. Indien er geen schone lei wordt toegekend of de WSNP voortijdig wordt beëindigd dan zijn de vorderingen weer volledig opeisbaar.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl