Winkelruimte

huur-576x276.jpg

Een gespecialiseerd team advocaten en juridisch medewerkers van SWG Advocaten behartigt de belangen van vastgoedbeleggers en vastgoedmanagers bij geschillen die zich voordoen bij de verhuur van winkelruimte. SWG werkt en procedeert in dat kader door heel Nederland. SWG heeft in de afgelopen jaren een omvangrijke kennisbron opgebouwd waarop door haar cliënten een beroep kan worden gedaan. Naast uitvoerend advocaat is SWG ook een kennispartner voor haar cliënten. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende onderwerpen waarover wij adviseren en procederen. Klikt u door dan ziet u bij ieder onderwerp welke producten wij aanbieden.

Huurovereenkomst

De basis van een huurrelatie is de huurovereenkomst. De kern is de vastlegging van afspraken waarbij de verhuurder zich onder meer verbindt aan de huurder, winkelruimte in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot de betaling van huurpenningen.

Lees meer
Huurprijsvaststelling

Bij de vaststelling van de aanvangshuurprijs of een verhoging vormt de contractsvrijheid tussen huurder en verhuurder het uitgangspunt. De wet biedt echter ook een mogelijkheid om de rechter een nieuwe huurprijs vast te laten stellen. Deze wettelijke regeling is van semi-dwingend recht zodat er niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken.

Lees meer
Gebreken en onderhoud

De staat van het gehuurde bepaalt mede het huurgenot van de huurder van winkelruimte. Een gebrek is een staat of eigenschap of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor het gehuurde aan huurder niet het genot kan verschaffen welke hij bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten.

Lees meer
Indeplaatsstelling

De wet biedt de huurder van winkelruimte de mogelijkheid om zijn rechten en plichten uit de huurovereenkomst over te dragen aan een derde partij die zijn onderneming overneemt. In de praktijk doet huurder vaak een beroep op deze wettelijke mogelijkheid. Weigert de verhuurder de toestemming, dan kan de huurder zich tot de rechter wenden.

Lees meer
Beëindiging

Een huurovereenkomst eindigt door opzegging, ontbinding of beëindiging met wederzijds goedvinden. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst is de verhuurder gebonden aan strikte voorwaarden en heeft de huurder in het algemeen een beschermde status.

Lees meer
Termijnen

De termijnen waarvoor een huurovereenkomst voor winkelruimte wordt aangegaan zijn door de wet voorgeschreven. Verhuurder en de huurder dienen in beginsel een huurovereenkomst aan te gaan voor de duur van minimaal vijf jaar. Tenzij de huurovereenkomst wordt opgezegd, wordt de huur van rechtswege voortgezet voor nogmaals vijf jaar.

Lees meer
Kort geding

In sommige geschillen komt het voor dat er op korte termijn een knoop doorgehakt moet worden. SWG handelt in die situaties voortvarend en start voor haar klanten een kort geding procedure. Start de huurder een kort geding procedure, dan voeren wij namens de klant verweer. SWG procedeert bij alle rechtbanken in Nederland.

Lees meer
Exploitatie

In de huurovereenkomst is in de regel een exploitatieplicht voor de huurder opgenomen. De huurder is daar aan gebonden en dient het gehuurde daadwerkelijk te gebruiken/exploiteren. Het niet exploiteren heeft tot gevolg dat huurder boetes verbeurd en aansprakelijk is voor de door verhuurder geleden schade.

Lees meer
Servicekosten

Ten aanzien van winkelruimte kent de wet, anders dan bij woonruimte het geval is, geen regels over servicekosten. Welke door de verhuurd geleverde zaken en diensten onder servicekosten moet worden verstaan, moet blijken uit de huurovereenkomst zelf.

Lees meer
Waarborgsom/bankgarantie

Bij het aangaan van een huurovereenkomst stelt verhuurder meestal de eis dat huurder een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft. De waarborgsom of bankgarantie dienen ter zekerheid van de nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Lees meer
Beslaglegging

Wanneer een huurder niet vrijwillig aan zijn verplichtingen voldoet, adviseert SWG over de mogelijkheden tot het leggen van beslag. Wanneer de klant nog niet over een executoriale titel beschikt, zorgt SWG dat deze wordt behaald en legt SWG als dat nodig is voorafgaand conservatoir beslag.

Lees meer
Insolventie

Aan een faillissement van een huurder gaat vaak een periode van niet betalen van de huurpenningen vooraf. Zodra het faillissement is uitgesproken, kan de verhuurder de huurachterstand tot op dat moment niet meer op de gebruikelijke wijze bij de huurder incasseren.

Lees meer

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl