Overlast

ALGEMENE INFORMATIE

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde als een goed huurder te gedragen. Een huurder dient derhalve geen hinder of overlast te veroorzaken en hij dient er voor zorg te dragen dat derden of dieren die in de woning verblijven dit evenmin doen. Voorbeelden van overlast zijn onder andere: geluidsoverlast, vervuiling van de woning, het plaatsen van schotelantennes, het houden van (te veel) huisdieren, agressiviteit c.q. geweld jegens verhuurder en/of omwonenden, etc.  Ook het kweken van hennepplanten in het gehuurde kan overlast veroorzaken en getuigt niet van goed huurderschap. Overlast kan een grond opleveren voor ontbinding van de huurovereenkomst nu de verhuurder het woongenot van zijn overige huurders dient te waarborgen. De overlast dient in dat geval wel objectief bepaalbaar te zijn. Het niet optreden van de verhuurder tegen een overlastveroorzakende huurder kan een gebrek opleveren en daarmee een aanspraak op huurprijsvermindering.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Indien een huurder overlast veroorzaakt wordt er van u als verhuurder verwacht dat u daar adequaat op reageert. Als een huurder geen gevolg geeft aan uw – eventueel herhaalde –verzoeken de overlast te staken en gestaakt te houden dan is SWG u graag van dienst bij het vervolgtraject. Dat vervolgtraject bestaat veelal uit het sommeren en in gebreke stellen van huurder waarna - indien de overlast - een gerechtelijke procedure zal volgen teneinde tot een ontbinding van de huurovereenkomst te komen. Het kan ook voorkomen dat u als verhuurder door een van uw huurders in rechte wordt betrokken omdat deze overlast ervaart .     

Onze werkzaamheden verrichten wij zo veel mogelijk tegen een vooraf met u overeengekomen honorarium. Als het dossier zich er voor leent, zelfs graag voor een vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl