Beëindiging

Algemene informatie

De huurovereenkomst van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte kan op vier verschillende wijzen eindigen. Partijen kunnen de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, zij kunnen elk de huurovereenkomst opzeggen, bij de rechter vorderen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden (wanneer de wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen door bijvoorbeeld de huur niet te betalen) of door simpelweg het verstrijken van de bepaalde tijd die partijen overeengekomen zijn. Opzegging dient te geschieden per aangetekende post of deurwaardersexploot. Bij de opzegging dienen de gronden voor die opzegging te worden vermeld. De opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn, vaak één maand.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Op het moment dat u als verhuurder met uw huurder in een discussie verzand over de wijze van beëindiging van de huurovereenkomst, kunt u op SWG een beroep doen om u daarin bij te staan. SWG kan door haar jarenlange ervaring en deskundigheid voor u de rechtsgeldigheid van een opzegging dan wel een beroep op ontbinding van de huurovereenkomst beoordelen. Desgewenst nemen wij de correspondentie met de huurder van u over met als doel een oplossing te bereiken.

Ook kan SWG voor u een gerechtelijke procedure opstarten tegen de huurder teneinde tot ontbinding van de huurovereenkomst te komen. Wordt u door uw huurder in rechte betrokken omdat de huurder de huurovereenkomst wenst te doen eindigen dan voert SWG namens u verweer.

Onze werkzaamheden verrichten wij zo veel mogelijk tegen een vooraf met u overeengekomen honorarium. Als het dossier zich er voor leent, zelfs graag voor een vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl