Werkwijze SWG Advocaten

SWG Advocaten biedt een drietal fasen aan, te weten:

  1. Het erfgenamenonderzoek;
  2. De benoemingsprocedure;
  3. Het vereffeningtraject.

Fase I - erfgenamenonderzoek

In Fase I zal SWG Advocaten de nodige informatie vergaren, op basis waarvan aan de cliënt een advies wordt gegeven. Niet alleen wordt uitgezocht wie de erfgenamen zijn, maar ook worden bijvoorbeeld verhaalsmogelijkheden onderzocht en wordt de cliënt geadviseerd in de te nemen vervolgstappen. Hypotheekhouders worden aanvullend geadviseerd over de mogelijkheden om het hypotheekrecht uit te winnen.

Het is mogelijk om voor dit traject een vaste prijsafspraak te maken.

Fase II - benoemingsprocedure

In Fase II stelt SWG Advocaten een verzoekschrift op, waarin de rechtbank verzocht wordt om een vereffenaar te benoemen. Dit kan een medewerker van SWG Advocaten zijn, maar ook een erfgenaam dan wel zelf gekozen advocaat of notaris. Indien nodig, wonen wij ook de mondelinge behandeling bij. Uiteraard houden wij de cliënt op de hoogte van het verloop van de procedure. Een verzoek tot benoeming kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend.

Ook voor dit traject kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

Fase III - vereffeningtraject

Op het moment dat er een vereffenaar is benoemd, moet een nalatenschap conform de wettelijke eisen worden vereffend. Een vereffenaar wordt betaald uit ‘de boedel’ oftewel de nalatenschap. De kantonrechter stelt zijn salaris vast, volgens vastgestelde tarieven.

In de nalatenschappen waarin SWG Advocaten op verzoek van een schuldeiser tot vereffenaar wordt benoemd, zal er over het algemeen geen positief saldo zijn. Dit is de reden waarom het vaak moeilijk is iemand te vinden die bereid is om een negatieve nalatenschap te vereffenen. SWG Advocaten is bereid ook negatieve nalatenschappen te vereffenen. In bepaalde gevallen wordt wel aan erfgenamen of een schuldeiser gevraagd om een boedelbijdrage te betalen.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900850 vereffeningen@swgadvocaten.nl