Executiegeschil

ALGEMENE INFORMATIE

Een hypotheekgever kan bij kort geding staking van executiemaatregelen vorderen omdat hij van oordeel is dat de bank misbruik maakt van haar executiebevoegdheid en niet tot veiling van het onderpand zou mogen overgaan. 

Van misbruik van recht kan bijvoorbeeld sprake zijn als een bank een door een hypotheekgever voorgestelde redelijke betalingsregeling weigert, terwijl de schuldenaar tevens voldoet aan de lopende betalingsverplichting jegens de bank.

Denkbaar zijn ook executiegeschillen waarbij de opeising van de geldlening, de aanzegging van de executie of bijvoorbeeld de fusie van de bank met haar rechtsvoorganger(s) onderwerp van geschil is.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Mocht het tot een executiegeschil komen, dan kunt u bij SWG Advocaten terecht. SWG treedt op namens de bank in executiegeschillen die gevoerd worden bij iedere rechtbank in Nederland. SWG heeft altijd een gespecialiseerde advocaat beschikbaar om in een dergelijke spoedeisende kwestie het dossier te bestuderen, een pleitnota op te stellen en tijdens de mondelinge behandeling verweer te voeren tegen de vorderingen van hypotheekgever.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen uurtarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

 

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl