Executiefase

bank-558x276.jpg

Tijdens de executiefase behartigt een gespecialiseerd team advocaten en juridisch medewerkers van SWG Advocaten de belangen van hypotheekbanken bij de executoriale verkoop van onderpanden en het voorkomen daarvan. SWG werkt en procedeert in dat kader door heel Nederland. SWG heeft in de afgelopen jaren een omvangrijke kennisbron en database opgebouwd waarop dagelijks door banken en veilingnotarissen een beroep wordt gedaan. Naast uitvoerend advocaat is SWG ook een kennispartner voor banken en samenwerkende partijen. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende werkzaamheden die wij tijdens de executiefase voor banken uitvoeren.

Huurbeding

Als een onderpand zonder voorafgaande toestemming van de bank door hypotheekgever is verhuurd, kan de bank met het oog op executoriale verkoop van het onderpand in beginsel na voorafgaand verlof van de voorzieningenrechter een einde maken aan de ongeoorloofde verhuur.

Lees meer
Beheerbeding

Wanneer hypotheekgever in ernstige mate tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de bank, kan de bank nadat zij een voorafgaande machtiging van de voorzieningenrechter heeft verkregen het (bij voorkeur onbewoonde) onderpand in beheer nemen.

Lees meer
Ontruimingsbeding

Indien het met het oog op de executoriale verkoop is vereist, kan de bank na voorafgaand verlof van de voorzieningenrechter het onderpand onder zich nemen c.q. de hypotheekgevers en eenieder die zich in het onderpand bevindt (niet zijnde huurders) vóór de veiling ontruimen.

Lees meer
Goedkeuring onderhandse verkoop

Een bij de notaris uitgebracht onderhands executoriaal bod dat door de bank is geaccepteerd, dient uiterlijk één week voor de veiling middels een verzoek tot goedkeuring van deze “onderhandse executoriale verkoop” aan de voorzieningenrechter voorgelegd te worden.

Lees meer
Executiegeschil

Indien een hypotheekgever bij kort geding staking van de executoriale verkoop vordert, omdat hij van oordeel is dat de bank misbruik maakt van haar executiebevoegdheid en niet tot veiling van het onderpand zou mogen overgaan, voert SWG namens de bank hiertegen verweer.

Lees meer
Bezichtiging

De hypotheekgevers en overige bewoners zijn verplicht mee te werken aan bezichtiging van het onderpand na aanzegging van de executoriale verkoop. Als ontruiming van het onderpand voor de bank te vergaand is, zou een bezichtiging onder politiebegeleiding kunnen plaatsvinden.

Lees meer
Zuivering + goedkeuring aflosnota

Naar aanleiding van een verzoek van de veilingkoper kan de voorzieningenrechter verklaren dat alle beslagen, hypotheken en andere beperkte rechten vervallen c.q. teniet gaan, door de levering ingevolge de executoriale verkoop en de voldoening van de koopprijs bij de notaris.

Lees meer
Rangregeling

Als de opbrengst van de executieveiling groter is dan de vordering van de eerste hypotheekhouder, dienen eventuele volgende hypotheekhouders/ beslagleggers overeenstemming te bereiken over de verdeling. Blijft de overeenstemming uit dan kan er een rangregeling procedure worden gestart.

Lees meer

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl